Velkoobchod školní
a kancelářské potřeby

Čechyňská 16
Cyrilská 10
Cyrilská 10 602 00 Brno
tel./fax: 543 239 665

Zákazník:

Nepřihlášen

Obchodní podmínky

I. Všeobecné podmínky


Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s dále uvedenými všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Odlišnosti je možné sjednat dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

II. Objednávky


Objednávky se považují za platné, jsou-li učiněny faxem, poštou, e-mailem, prostřednictvím www.zurab.cz , případně telefonicky.

Doručením objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 409 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce.

Objednávka obsahuje zejména:

Údaje o přesném názvu i sídle odběratele, IČO, DIČ, jméno a telefonické, případně e-mailové spojení objednatele, objednací čísla, názvy, měrné jednotky a množství požadovaného zboží, požadované místo dodávky (je-li odlišné od sídla odběratele), požadovaný termín a způsob dodávky, datum objednávky způsob úhrady.

Dodavatel neručí za chyby v objednávce odběratele. Změny v dodávce oproti závazné objednávce a to jak v množství, tak i v provedení, jsou možné pouze na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

III. Ceny


Cenou se rozumí cena bez DPH uváděná dodavatelem v platném ceníku. K ceně bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Dodavatel si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajícího ceníku zveřejněním nového ceníku. Ceny platné v den uskutečnění objednávky se považují za platné i v případě je-li dodávka objednaného zboží uskutečněna až v době platnosti nového ceníku. Minimální cena objednávky činí 5000 Kč bez DPH.

IV. Slevy


Slevy z uvedených cen jsou řešeny individuálně dle četnosti odběru, množství apod.

V. Dodací podmínky


Dodací podmínky platné pro smluvní odběratele lze dohodnout odlišně. Rozvoz zboží v Brně a okolí provádíme do 24 hod..

VI. Platební podmínky


Odběratel realizuje platbu v hotovosti při odběru zboží na základě obdržených dokladů. Smluvní odběratelé hradí své závazky převodním příkazem na základě faktury s dohodnutým termínem splatnosti.

VII. Záruka a reklamace


Reklamace množstevních nebo sortimentních rozdílů musí být uplatněna písemně nejdéle do 3 pracovních dnů. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno náhradní zboží. Veškerá odpovědnost v souvislosti s plněním včasné a oprávněné reklamace je omezena do výše rovnající se ceně zboží na něž odběratel uplatnil svůj nárok. Záruka na zboží je poskytována v souladu s platnými předpisy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

V Brně dne 15.3.2003vytvořilo: www.tretri.cz